Regulamin Sklepu Internetowego BiGsystem sc

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.hydrografika.info prowadzony jest przez BiGsystem sc z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 179, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta miasta Jelenia Góra, NIP 611-264-71-58, REGON 020734063. e-mail info@bigsystem.pl, nr telefonu 607052360.

Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.hydrografika.info są przetwarzane przez BiGsystem sc z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 179.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  1. w realizacji umowy,
  2. w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych,
 3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić BiGsystem sc realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.hydrografika.info są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklep.hydrografika.info umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.sklep.hydrografika.info i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.hydrografika.info kierowane przez BiGsystem sc do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.hydrografika.info. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
 6. W przypadku przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy www.sklep.hydrografika.info towaru odbieranego osobiście, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w siedzibie firmy BiGsystem sc po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.hydrografika.info dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, BiGsystem sc wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez BiGsystem sc).
 4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, BiGsystem sc zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelewem na rachunek bankowy BiGsystem sc
   • Kartą kredytową.
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu BiGsystem sc.
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. 4
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. BiGsystem sc nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BiGsystem sc
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. BiGsystem sc nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa BiGsystem sc. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez sprzedawcę, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Wskazane jest powiadomienie BiGsystem sc o reklamacji towaru poprzez wysłanie informacji na adres e-mail.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do sprzedawcy.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku braku dokumentu BiGsystem sc rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w BiGsystem sc.
 7. W celu dostarczenia reklamowanego towaru klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, BiGsystem sc uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, BiGsystem sc korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
 2. BiGsystem sc ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. BiGsystem sc ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. BiGsystem sc informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), BiGsystem sc nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.hydrografika.info możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.hydrografika.info.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego BiGsystem sc nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks 10 cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).